Yaoliang Yu  —  Students

  • Guojun Zhang, PhD (2019 - ), co-supervised with Pascal Poupart

  • Ji Xin, PhD (2018 - ), co-supervised with Jimmy Lin

  • Priyank Jaini, PhD (2017 - ), co-supervised with Pascal Poupart