CS480/680 - Introduction to Machine Learning

2019 Fall
 • Instructor: Yao-Liang Yu

 • Email: yaoliang.yu@uwaterloo.ca

 • Time and Location: TTh 10:00-11:20 (MC4021)

 • Office Hours: DC 3617, Th 11:30-12:30 or by email appointment

 • TAs:

  • Amir Farrag (a2farrag)

  • Jingjing Wang (jingjing.wang)

  • Zeou Hu (zeou.hu)

 • Final exam: December 18, 2019, 4:00-6:30 PM